Stanovy

Stanovy spolku „Smíšený sbor JITRO, z.s.“

Článek I
Název, sídlo a právní postavení spolku

Spolek s názvem „Smíšený sbor JITRO, z.s.“ (dále jen „Spolek“) je zapsaným spolkem v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Spolek má sídlo na adrese Boleslavova 148/2, 50008 Hradec Králové 8, Česká republika.

Článek II
Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením zpěváků, zájemců o zpěv a kulturu zpěvu obecně.

Článek III
Cíle spolku

Základními cíli spolku jsou:

 1. zajištění koncertní činnosti Spolku, příprava této umělecké činnosti, a to jak na území České republiky, tak mimo území České republiky,
 2. prezentace Spolku na veřejnosti, zajištění materiální a finanční podpory koncertní činnosti Spolku a jeho členů, zajištění pořizování nahrávek Spolku na datové nosiče (např. CD a DVD) a jejich případné distribuce a zajištění prodeje předmětů reklamní povahy Spolku.

Článek IV
Činnosti spolku

 1. Činnostmi spolku jsou zejména:
  1. pořádání akcí sloužících k prezentaci Spolku navenek,
  2. pořádání kulturních a společenských akcí souvisejících s cíli Spolku,
  3. zajišťování volnočasových aktivit pro členy Spolku i další zájemce včetně jejich rodinných příslušníků,
  4. příležitostná publikační a distribuční činnost.
 2. Všechny aktivity uvedené výše budou provozovány jako neziskové, případný výtěžek z kulturních a společenských akcí bude použit na činnost Spolku.

Článek V
Řádné členství

 1. Členem Spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území České republiky.
 2. Členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky či elektronického přihlášení za člena spolku na internetových stránkách Spolku (www.smisenejitro.cz). Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, datum podání přihlášky, telefonické spojení a/nebo emailovou adresu či jiný vhodný kontakt.
 3. Výbor spolku o přijetí člena rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
 4. Vedená evidence členů je neveřejná a slouží pro potřeby orgánů spolku v souvislosti s jejich činností.
 5. Člen spolku má právo zejména:
  1. účastnit se veškeré činnosti spolku, volit jeho orgány a být volen do těchto orgánů,
  2. posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
  3. předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.
 6. Člen spolku je povinen zejména:
  1. dodržovat stanovy, zejména pak hradit členské příspěvky ve výši určené členskou schůzí a sdělovat výboru spolku změny údajů uvedených v přihlášce,
  2. plnit své závazky vůči spolku, které převzal spolu s volenou funkcí, smlouvou či jednostranným příslibem.
 7. Řádné členství zaniká:
  1. na základě oznámení člena spolku o ukončení členství členovi výboru spolku, přičemž členství zaniká prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo oznámení spolku doručeno,
  2. úmrtím, kdy členství zaniká dnem úmrtí,
  3. vyloučením člena na základě rozhodnutí výboru spolku, přičemž proti rozhodnutí výboru má člen právo odvolat se k členské schůzi, a to do 15 dnů od vyhlášení vyloučení, pokud mu byl přítomen, nebo do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení na kontakt uvedený v přihlášce člena,
  4. zánikem Spolku.

Článek VI
Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze, která se schází obvykle jednou ročně, aby
  1. schválila změny stanov,
  2. zvolila členy výboru na dobu neurčitou, případně tento výbor či jeho člena odvolala,
  3. schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
  4. určila koncepci činnosti spolku na další období,
  5. stanovila výši členských příspěvků,
  6. schválila rozpočet spolku na příští období,
  7. rozhodla o zániku spolku.
 2. Zasedání členské schůze spolku svolává předseda spolku či výbor spolku svým rozhodnutím.
 3. Pokud je výbor spolku požádán písemně o svolání členské schůze minimálně jednou třetinou z celkového počtu členů spolku, musí výbor spolku svolat jednání členské schůze a to ve lhůtě do 30 dnů od doručení žádosti, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější. Žádost musí obsahovat navržený program jednání.
 4. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní nadpoloviční počet členů spolku. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání. Tato opakovaná schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 5. Rozhodnutí usnášeníschopné členské schůze je platné, pokud se pro něj vysloví nadpoloviční počet přítomných členů spolku.

Článek VII
Výbor spolku

 1. Výbor je tříčlenný orgán spolku. Členská schůze může rozhodnout o vyšším počtu členů výboru.
 2. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí na dobu neurčitou.
 3. Členové výboru se schází dle potřeby.
 4. Výbor spolku přijímá rozhodnutí nadpolovičním počtem hlasů svých členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy spolku.
 5. Výbor spolku:
  1. zajišťuje chod a řídí činnost spolku mezi členskými schůzemi a řeší vše, co jinak neupravují tyto stanovy,
  2. vede, zakládá a uchovává listiny spojené s činností spolku, v elektronické nebo listinné podobě vede evidenci všech členů,
  3. rozhoduje o přijetí řádného člena a o případném vyloučení řádného člena,
  4. zpracovává a navrhuje změny stanov,
  5. je zodpovědný za využití prostředků elektronické komunikace spolku (emailu, internetových stránek, datové schránky apod.) v případě jejich zřízení,
  6. uděluje souhlas s využitím symbolů spolku (např. loga), jsou-li používány,
  7. navrhuje rozpočet a další činnost spolku,
  8. je zodpovědný za hospodaření spolku a předkládá členské schůzi zprávu o činnosti a hospodaření spolku,
  9. volí ze svého středu předsedu spolku.

Článek VIII
Předseda spolku

 1. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku, volí ho svým rozhodnutím členové výboru spolku ze svého středu na dobu neurčitou. Volbou nového předsedy spolku končí výkon funkce dosavadního předsedy.
 2. Předseda spolku:
  1. v případě své účasti předsedá jednání orgánů spolku,
  2. organizuje činnost výboru spolku,
  3. jedná jménem spolku samostatně a je oprávněn za spolek podepisovat, přičemž listinné dokumenty podepisuje tak, že svůj podpis připojí k napsanému nebo natištěnému jménu spolku.
 3. Předseda spolku může k jednání nebo podepisování jménem spolku zmocnit jiného člena výboru, případně může zmocnit i jiného řádného člena spolku avšak pouze se souhlasem všech členů výboru spolku. Zmocněné osoby nemohou zmocnit další osobu.

Článek IX
Hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků v souladu s rozpočtem schváleným členskou schůzí, s příjmy z činností spolku a s případnými dary od fyzických a právnických osob a získanými granty a dotacemi.
 2. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, přičemž všechny výdaje jsou řádně podložené účetními doklady.
 3. Za hospodaření spolku zodpovídá výbor spolku, který s výsledky hospodaření seznamuje členy spolku na členské schůzi.

Článek X
Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecné platnými právními předpisy, zejména pak ustanovením §214 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb.
 2. Spolek byl registrován jako občanské sdružení Ministerstvem vnitra ČR dne 2. 5. 2001 dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Český statistický úřad přidělil spolku identifikační číslo 26530902.
 3. Dle zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících je Spolek dnem 1. 1. 2014 zapsaným spolkem ve spolkovém rejstříku.
 4. Stanovy spolku přizpůsobené požadavkům zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, byly schváleny valnou hromadou (členskou schůzí) spolku dne 27. 11. 2014.
 5. Tyto stanovy nabývají účinnosti okamžikem jejich schválení.
 6. Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí Spolku dne 15. září 2016.

V Hradci Králové dne 15. září 2016.

Přílohy  (2)

Stanovy.pdf

Znění stanov ke stažení ve formátu PDF.

Informace_o_zpracovani_osobnich_udaju.pdf

Informace o zpracovávání osobních údajů spolkem.